Za nami pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach prac nad stworzeniem PLANU ROZWOJU wsi Różańsko w Gminie Dębno.

Podczas dzisiejszych warsztatów (15 kwietnia br.) dokonaliśmy wstępnej DIAGNOZY SYTUACJI, czyli:

  • wspólnie przeprowadziliśmy ocenę stanu tejże miejscowości i społeczności w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym,
  • dokonaliśmy także analizy SWOT, czyli określiliśmy mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia.

Nasze prace zostaną dodatkowo uzupełnione wynikami ankietyzacji mieszkańców. W ciągu najbliższych dwóch tygodni będziemy bowiem zbierać uwagi, opinie, spostrzeżenia czy sugestie mieszkańców odnośnie bieżącej i oczekiwanej sytuacji wsi Różańsko.